مراقبت سرطان مهر

آذر ماه ۱۳۹۸

به سفارش دکتر نرجس مهرور

طراحی هویت بصری

طراحی و برنامه نویسی وبسایت 

تکنولوژی‌های مورد استفاده: HTML5, CSS3, Sass, JavaScript, ES6, ReactJS, NextJS, NodeJS, MongoDB

مشاهده وبسایت