مدیسینا

شهریور ماه ۱۳۹۸

به سفارش دکتر علیرضا خوشدل

 طراحی هویت بصری

طراحی و برنامه نویسی وبسایت و سامانه مدیسینا

تکنولوژی‌های مورد استفاده: HTML5 , CSS3 , Sass, JavaScript , jQuery , php , mySQL , Wordpress

مشاهده وبسایت